Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy

Triển khai cánh đồng lớn: Thông tư hướng dẫn vẫn chưa, tiền thì không thấy

Tất cả nguồn kinh phí hỗ trợ này đều do trung ương rót xuống. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tiền đâu? Bộ Tài chính vẫn chưa...