Từ cuộc vệ quốc 1979: “Thuộc bài” lịch sử để ứng xử với Trung Quốc

Từ cuộc vệ quốc 1979: “Thuộc bài” lịch sử để ứng xử với Trung Quốc10

“Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền trên biên giới phía Bắc tháng 2.1979 là một trong những trang sử oai hùng nhất, khi chúng ta dám...