Còn nguyên giá trị từ bài học “sức mạnh toàn dân”

Còn nguyên giá trị từ bài học “sức mạnh toàn dân”

“Những người từng đi qua chiến tranh hay những người dân hiện nay đều gửi gắm những người lãnh đạo cần thấm nhuần những bài học...