Kỳ cuối: Đón Bác về Lăng

Kỳ cuối: Đón Bác về Lăng

Với sự quyết tâm của cả dân tộc, cùng với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của bè bạn quốc tế, cuối cùng công trình xây dựng Lăng...