Phương tiện công cộng phải trở thành "lựa chọn hoàn hảo"!

Phương tiện công cộng phải trở thành "lựa chọn hoàn hảo"!

Việc xây dựng quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông công cộng khoa học để mỗi người đến nơi làm việc hay về nhà đều thuận lợi;...