Hiểu chưa đúng về giữ đất lúa

Hiểu chưa đúng về giữ đất lúa

chỉ cho nông dân trồng lúa trên đất lúa, mặc dù có thể canh tác được những cây khác cho năng suất, giá trị cao hơn - hiểu như thế...