Sau kiểm toán lòi dự án BOT "ăn gian" 5,5 năm thu phí

Sau kiểm toán lòi dự án BOT "ăn gian" 5,5 năm thu phí

Dưới góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cơ chế xin – cho cùng “ân huệ” thỏa thuận ở các dự án BOT giao thông đã khiến người...