PGS Bùi Hiền mừng vì đề xuất cải tiến “Tiếw Việt” đã có bản quyền

PGS Bùi Hiền mừng vì đề xuất cải tiến “Tiếw Việt” đã có bản quyền5

"Đây là công trình tôi làm ra, tôi nhận thấy có giá trị, do đó việc đăng ký bản quyền là hoàn toàn bình thường trong xã hội có kỷ...