Tác giả cổng đèn Cần Thơ: 'Không ai cấm ai so sánh, tưởng tượng'

Tác giả cổng đèn Cần Thơ: 'Không ai cấm ai so sánh, tưởng tượng'

'Ai cũng có quyền tưởng tượng hay so sánh nhưng khi biểu đạt với cộng đồng cần có văn hoá', soạn giả Nhâm Hùng, tác giả ý tưởng cổng...