Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là "nhất thể hóa"

Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là "nhất thể hóa"

Sau sự kiện Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất 100% giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ...