Sau giới thiệu quy hoạch 205 người vào T.Ư, bước tiếp sẽ thế nào?

Sau giới thiệu quy hoạch 205 người vào T.Ư, bước tiếp sẽ thế nào?

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban...