Lập ban chỉ đạo tái canh cà phê

Lập ban chỉ đạo tái canh cà phê3

Bộ NNPTNT vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tái canh cà phê nhằm thúc đẩy việc thực hiện chương trình tái canh cà phê có hiệu...