Tổng Bí thư Trường Chinh từng là chủ bút nhiều tờ báo quan trọng

Tổng Bí thư Trường Chinh từng là chủ bút nhiều tờ báo quan trọng

Tổng Bí thư Trường Chinh (1907 -2017) không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, ông còn là một nhà báo – nhà thơ.