Thành đại gia sau một đêm: Giám sát “đội lái” trên TTCK?

Thành đại gia sau một đêm: Giám sát “đội lái” trên TTCK?1

Cổ phiếu rác, cổ phiếu trà đá, hoạt động thao túng giá cổ phiếu trên thị trường trên TTCK Việt Nam hay câu chuyện trở thành đại...