Độc đáo phong tục gội đầu của phụ nữ Thái Đen

Độc đáo phong tục gội đầu của phụ nữ Thái Đen

Phụ nữ Thái Đen khi lấy chồng đều phải búi tóc (tẳng cẩu), kéo dài cho đến già hoặc chồng mất mới được thả tóc xuống. Trước đây,...