Nông dân đất Cảng “say” mô hình chăn nuôi sạch

Nông dân đất Cảng “say” mô hình chăn nuôi sạch

Theo báo cáo của Sở NNPTNT Hải Phòng, những năm vừa qua, nhờ chỉ đạo tích cực của các cấp, ngành, đặc biệt sự nỗ lực của các hộ...