Đời “cửu vạn” ở những miền quê nghèo

Đời “cửu vạn” ở những miền quê nghèo

Các chủ hàng lậu đã biến những người nông dân địa phương và các tỉnh thành những “cửu vạn” gùi hàng cho mình. Cuộc đời họ chông...