Sau gói vay 30.000 tỷ đồng: Chính sách nào hỗ trợ cho người dân mua nhà bình dân

Sau gói vay 30.000 tỷ đồng: Chính sách nào hỗ trợ cho người dân mua nhà bình dân

"Trước đây chúng ta có gói 30.000 tỷ đồng thì có khoảng 5.000-6.000 hộ được vay. Đây chính là đối tượng thu nhập thấp để cải thiện...