“Nhất thể hóa” chức danh lãnh đạo: Điều gì quan trọng nhất?

“Nhất thể hóa” chức danh lãnh đạo: Điều gì quan trọng nhất?

Chủ trương nhất thể hóa một số chức danh, trong đó có Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, xã đã được thí điểm ở một số địa...