TS. Nguyễn Thế Kỷ: Phải giúp người nông dân làm giàu trên mảnh ruộng của mình

TS. Nguyễn Thế Kỷ: Phải giúp người nông dân làm giàu trên mảnh ruộng của mình

“Tư tưởng của Hồ Chí Minh trong nông nghiệp hết sức rõ ràng: Đó là làm sao để người nông dân đã có ruộng cày rồi thì phải sống...