Nỗi sợ sinh vật biến đổi gen đến từ đâu?

Nỗi sợ sinh vật biến đổi gen đến từ đâu?

Các nhà khoa học nhận định rằng sinh vật biến đổi gen (BĐG) là an toàn. Nhưng cộng đồng lại nghĩ khác. Vậy nỗi sợ đó của cộng đồng...