Quán ăn đánh khách đổ máu vì phản ứng giá ‘chặt chém’: Hối hận...

Quán ăn đánh khách đổ máu vì phản ứng giá ‘chặt chém’: Hối hận...

Chỉ có thể lấy cái đúng, cái tốt để đẩy lui cái xấu ác chứ không thể lấy cái sai trừng trị cái sai.