NXB Văn hóa - Thông tin tiếp tục bị xử phạt 12 triệu đồng

NXB Văn hóa - Thông tin tiếp tục bị xử phạt 12 triệu đồng

Cục xuất bản, In và phát hành tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản đối với Nhà xuất bản Văn...