Sáp nhập bộ máy không thể là "phép cộng cơ học"

Sáp nhập bộ máy không thể là "phép cộng cơ học"

“Việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy không phải là phép cộng cơ học mà phải đúng người, đúng việc để bộ máy được tinh gọn và hiệu quả...