Chơi hàng hiệu thế nào không sợ... lỗ?

Chơi hàng hiệu thế nào không sợ... lỗ?

Liệu có cách nào chơi hàng hiệu nhưng không bị lỗ, thậm chí lại có lãi không?