Góc hài: Những quy định kỳ quặc, "gây bão"

Góc hài: Những quy định kỳ quặc, "gây bão"

Độ vênh giữa chính sách và thực tế trong năm 2013 vẫn còn rất lớn. Năm 2013 cũng là năm mà nhiều chính sách, quy định kỳ quặc,...