Sacombank được - mất gì khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam?

Sacombank được - mất gì khi sáp nhập với Ngân hàng Phương Nam?1

Xét về nhiều mặt, việc sáp nhập với Southern Bank (Ngân hàng Phương Nam) không khiến Sacombank vượt trội hơn lên và cũng không làm...