Truyện dự thi: Thằng T đã về chưa?

Truyện dự thi: Thằng T đã về chưa?2

Tôi tên là T, dân thành phố. Tôi chơi thân với thằng Đức từ dạo đại đội chúng tôi ở Nam Lào về Đồng Hới an dưỡng. Nó là lính mới,...