Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 05:09 AM (GMT+7)
Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Trần Văn Truyền

Ngày 30/12, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9396-CV/VPTW về việc công bố Thông báo của Ban Bí thư về xem xét xử lý kỷ...