Kho trống, đơn hàng nhiều, làm gì có chuyện đổ bỏ thanh long!

Kho trống, đơn hàng nhiều, làm gì có chuyện đổ bỏ thanh long!

"Ai trồng thanh long có hàng đẹp cứ mang qua HTX Tầm Vu. Tôi đảm bảo thu mua giá tốt để xuất khẩu" - đó là khẳng định của ông Trương...