10 doanh nghiệp thành lập mới có 7 doanh nghiệp chết, FDI rút tăng trưởng dựa vào đâu?

10 doanh nghiệp thành lập mới có 7 doanh nghiệp chết, FDI rút tăng trưởng dựa vào đâu?

Chuyên gia cảnh báo, nguồn lực của đất nước chủ yếu vẫn tập trung ở khối DNNN, FDI, doanh nghiệp tư nhân “đại gia” và ba khối trên...