Trần Quang Đức: Tranh chân dung vua 'Quang Trung' gần 'sử thực' hơn cả

Trần Quang Đức: Tranh chân dung vua 'Quang Trung' gần 'sử thực' hơn cả

Những tranh cãi về chân dung vua Quang Trung không chỉ đưa câu hỏi đâu là dung mạo thực của vua Quang Trung, mà còn đặt ra nhiều...