Xem xét đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Quảng Trị

Xem xét đặt tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Quảng Trị3

Sau khi nhận được thư của con trai trưởng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét nguyện vọng của gia đình...