Tôn vinh Nông dân xuất sắc: Động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua

Tôn vinh Nông dân xuất sắc: Động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua

Phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội NDVN, cán bộ, hội viên, nông dân trong cả...