Sốc: Trùm phát xít Hitler là người đồng tính?!

Sốc: Trùm phát xít Hitler là người đồng tính?!

Theo một hồ sơ tối mật vừa mới được giải mã của CIA, trùm phát xít Adolf Hitler là người đồng tính và rất thích các nam thiếu...