“Rượu ta nấu chúng cho rượu lậu”...

“Rượu ta nấu chúng cho rượu lậu”...

Trong bài ca tố cáo thực dân Pháp, cụ Phan Bội Châu có câu: “Rượu ta nấu chúng cho rượu lậu/Muối ta làm chúng bảo muối gian”.