Ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên T.Ư: Điều đáng mừng và đáng tiếc

Ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên T.Ư: Điều đáng mừng và đáng tiếc

Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy...