"Tôi đã điện cho anh Thiện để ông Cục trưởng thôi giữ chức"

"Tôi đã điện cho anh Thiện để ông Cục trưởng thôi giữ chức"2

Về việc cấp phép tác phẩm vừa qua, Thủ tướng cho rằng đây là một bài học đối với ngành văn hóa: “Tôi đã điện cho anh Nguyễn Ngọc...