Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: "Kẻ chủ mưu giết tôi là ai?"

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái: "Kẻ chủ mưu giết tôi là ai?"

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái đặt câu hỏi trước HĐXX: "Ai mới là kẻ chủ mưu giết  tôi? Không có bác sĩ Trần Hoa Sen thì không thể làm rõ...