Nước từ Lào tràn về, dân miền Tây không kịp trở tay

Nước từ Lào tràn về, dân miền Tây không kịp trở tay1

Hàng nghìn ha lúa và hoa màu của người dân ở các tỉnh đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long chìm trong biển nước.