Vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2: “Chủ đầu tư tự tích nước”(?)

Vỡ đường ống thủy điện Sông Bung 2: “Chủ đầu tư tự tích nước”(?)

UBND tỉnh không có quyết định cho tích nước mà chỉ có văn bản thống nhất chủ trương cho tích nước vì theo quy định thủ tục pháp...