Cán bộ Sở Ngoại vụ đánh người già, bị cách chức: Bài học đau xót

Cán bộ Sở Ngoại vụ đánh người già, bị cách chức: Bài học đau xót

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Hà Nội cho rằng, hành động thiếu chuẩn mực của một cán bộ Sở Ngoại vụ chỉ là cá biệt và thành phố đã chỉ...