Đĩa trứng bị chặt chém nửa triệu: Thực chất chỉ thu là...

Đĩa trứng bị chặt chém nửa triệu: Thực chất chỉ thu là...

Ông Phụng cho biết nhân viên cũng "bấm đại" để ra hóa đơn chứ thực chất chỉ thu 5 triệu đồng chứ không phải 9,2 triệu đồng như trên...