Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 01:55 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 26/05/2014 11:11 AM (GMT+7)

Bình Định: Ban hành quy chế của Ban chỉ đạo Đề án 61

Quy chế của Ban chỉ đạo Đề án 61 tỉnh Bình Định tập trung vào các lĩnh vực “tam nông”, gồm phát triển phong trào SXKD giỏi, xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa...

   
Tỉnh ủy Bình Định vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 61 của tỉnh và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND các cấp trong tỉnh trong phát triển nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 61).

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao Đảng đoàn Hội ND tỉnh tham mưu thực hiện quy chế, tập trung vào các lĩnh vực “tam nông”, gồm tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp, phát triển phong trào SXKD giỏi, xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa...
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận