Chủ Nhật, ngày 22/07/2018 02:14 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 27/12/2013 09:36 AM (GMT+7)

Bình Định: Lập CLB nông dân SXKD giỏi 3 cấp

Hội nông dân tỉnh sẽ thành lập thêm 2 loại hình CLB Nông dân SXKD giỏi ở cấp huyện và cấp cơ sở, hình thành hệ thống CLB Nông dân SXKD giỏi 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh.

   
Mục đích để tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững; tạo điều kiện cho các hộ SXKD giỏi sinh hoạt, giao lưu với nhà khoa học, các doanh nghiệp… đưa các loại hình dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển SXKD đến tận hộ nông dân từ năm 2014.
Theo Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Xem bình luận