6 mục tiêu, 10 giải pháp năm 2012

06:34 - 25 tháng 1, 2012

(Dân Việt) - Tiếp tục kết quả đã đạt được trong năm 2011, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như các giải pháp để thực hiện kế hoạch xây dựng NTM trong năm 2012.

6 mục tiêu:

1, Phấn đấu đạt trên 90% số xã hoàn thành quy hoạch chung NTM được phê duyệt (trong đó có 30% số xã hoàn thành các quy hoạch chi tiết).

2, Trên 90% số xã hoàn thành lập Đề án NTM được phê duyệt.

3, Đạt khoảng 50% số cán bộ cấp xã (cả thôn, bản, ấp) được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng NTM.

4, Đẩy mạnh một bước công tác phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, xây dựng hạ tầng nông thôn.

5, Các xã cơ bản không còn nhà tạm.

6, Lựa chọn, ưu tiên hỗ trợ cho 20% số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 để số xã này sớm về đích.

Để thực hiện 6 mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo T.Ư đề ra 10 giải pháp chính:

1, Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp.

2, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM đi đôi với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

3, Các bộ, ngành T.Ư tập trung hoàn thành các văn bản hướng dẫn còn thiếu, đồng thời rà soát bổ sung sửa đổi các quy định, hướng dẫn đã có phù hợp hơn với thực tiễn.

4, Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành công tác quy hoạch và lập Đề án Xây dựng NTM ở các xã.

5, Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo tập huấn kiến thức về xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là cán bộ xã (thôn, bản).

6, Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các xã, tăng thu nhập cho hộ cư dân nông thôn.

7, Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

8, Tập trung tạo sự chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn.

9, Phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu nông thôn, cụ thể lựa chọn làm trước loại hạ tầng cơ bản, thiết yếu: Giao thông, điện, thủy lợi, nước sạch, trường học, trạm xá.

10, Tích cực huy động nguồn lực từ quỹ đất ở các xã để tạo cho xã chủ động trong xây dựng NTM. Tranh thủ vốn từ tài trợ quốc tế, nhất là vốn ODA. Lập quỹ xây dựng nông thôn mới quốc gia và các cấp.

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN