Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 10:16 AM (GMT+7)
NTM ở Tân Hương (Phú Thọ): “Tấm áo” mới đầy sức sống

NTM ở Tân Hương (Phú Thọ): “Tấm áo” mới đầy sức sống1

Xã Tân Hương hiện nay đã có 13.690m đường bêtông; 7/11 thôn có nhà văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3 - 4%/năm; thu nhập...