Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:38 PM (GMT+7)
Không chỉ treo cổ, Tào Tháo còn có hành động man rợ vớ Lữ Bố

Không chỉ treo cổ, Tào Tháo còn có hành động man rợ vớ Lữ Bố2

Chẳng những hạ lệnh xử tử Lữ Bố bằng cực hình treo cổ, Tào Tháo còn không cho tử thù này được chết toàn thây vì hàng loạt những...