Thứ Năm, ngày 17/10/2019 17:54 PM (GMT+7)
Danh tướng bán than đánh chìm 170.000 thạch lương của quân Nguyên là ai?

Danh tướng bán than đánh chìm 170.000 thạch lương của quân Nguyên là ai?

Đánh chìm 170.000 thạch lương của quân Nguyên, Trần Khánh Dư lập được công lớn, mở đường cho quân dân nhà Trần đánh bại giặc xâm...