Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 02:13 AM (GMT+7)
'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

Cuộc chiến Tương - Phàn kết thúc. Đông Ngô lấy gọn phần Kinh Châu thuộc Thục, lại khu trừ được Quan Vũ, mãnh tướng số một của Lưu...